Quadro string art

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=KhYpG26ZCyU